Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden RGB-Led Lighting Technologies te Mol

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van of met RGB-LED Lighting Technologies, verder te noemen RGB-LED. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit schriftelijk overeenkomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in overeengekomen. Alle bij een offerte of aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en alle andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is meegedeeld. Alle bij een offerte of aanbieding verstrekte gegevens blijven eigendom van RGB-LED en dienen op verzoek van RGB-LED op kosten van de ander geretourneerd te worden. Deze gegevens mogen niet zonder toestemming van RGB-LED worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt. Door het verzenden van een offerte door RGB-LED aan de wederpartij, is RGB-LED geenszins verplicht tot daadwerkelijke  levering(en) c.q. acceptatie van een order over te gaan. Indien de wederpartij uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte doch de opdracht waarop de offerte betrekking heeft blijft 2 maanden na de offertedatum uit, dan heeft RGB-LED het recht de kosten die zij heeft moeten maken om haar offerte te kunnen verstrekken, in rekening te brengen bij de wederpartij.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij al dan niet door in dienst bij RGB-LED zijnde personen zijn aangegaan, komen pas tot stand nadat deze door een door RGB-LED aangewezen gemachtigde schriftelijk of mondeling is bevestigd dan wel RGB-LED met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. De opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 5 dagen na de datum van deze bevestiging door RGB-LED schriftelijk bezwaren zijn ontvangen. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Voor de inhoud van de overeenkomst is bepalend hetgeen de opdrachtbevestiging omvat. Eventueel gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en toezeggingen van RGB-LED of namens RGB-LED gedaan door haar  verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen binden RGB-LED slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd. In dit laatste geval behoudt RGB-LED het recht voor om een verandering in de prijs aan te brengen. Het kan ook tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door RGB-LED wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt RGB-LED geen verantwoordelijkheid.

Artikel 4 Prijzen

De door RGB-LED opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedingen geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen berekend volgens de bij RGB-LED geldende tarieven. Indien na de datum van aanbieding één of meer van deze kostprijsfactoren een wijziging ondergaan, is RGB-LED gerechtigd de bij de aanneming van de opdracht overeen gekomen aannemingssom te vorderen in termijnen, waarin de oorspronkelijke aannemingssom opeisbaar is gesteld. Tenzij anders is vermeld, zijn de prijzen van RGB-LED:

 • Gebaseerd op levering vanaf onze magazijnen of andere opslagplaatsen van RGB-LED
 • Exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten
 • Exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, transport en verzekering
 • Vermeld in Europese valuta eventuele koerswijzigingen worden doorgerekend.
 • Indien overeengekomen is dat RGB-LED montagewerkzaamheden zal verrichten, dan zijn de prijzen van RGB-LED bovendien exclusief reis-, hotel- en salariskosten. (zie Artikel 12 Werkzaamheden en overuren)

RGB-LED is gerechtigd elke gedeeltelijke prestatie, waaronder begrepen de verrichtingen van een van de diensten, genoemd in een samengestelde opdracht, te factureren. Ook in dat geval dient belasting plaats te vinden conform het bepaalde bij Artikel 9 in deze voorwaarden.

Artikel 5 Levertijd

De opgegeven leveringstermijn is geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de wederpartij geheel of gedeeltelijk niet of niet tijdig voldoet aan enige bepaling voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of met de opdracht samenhangende overeenkomst is RGB-LED (zonder gerechtelijke tussenkomst) gerechtigd, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, de uitvoering op te schorten, zonder dat zij tot enige schadeloosstelling is gehouden. De levertijd wordt verlengd met de tijd dat het werk is opgeschort. Overschrijding van de levertijd, veroorzaakt door overmacht, geeft geen der partijen recht op schadevergoeding, noch op het niet nakomen van enige uit deze of uit een andere met de opdracht samenhangende overeenkomst voorvloeiende verplichting. RGB-LED behoudt zich het recht voor om niet tot levering over te gaan, indien zij van de wederpartij nog posten te vorderen heeft van ouder dan 30 dagen.

Artikel 6 Risico en aansprakelijkheid

RGB-LED is nimmer aansprakelijk voor schade die de wederpartij door of ten gevolge van het handelen dan wel nalaten van RGB-LED ondervindt, tenzij haar grove nalatigheid kan worden verweten. RGB-LED is nimmer aansprakelijk voor schade gevolge van een fout of tekortkoming die door of namens de wederpartij is verstrekt. RGB-LED is nimmer aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het uitvallen van, het optreden van een storing in, of het anderszins niet of onvoldoende functioneren van door haar bij de uitvoering van een overeenkomst gebruikte apparatuur, tenzij de storing te wijten is aan opzet of grove schuld van RGB-LED dan wel van een bij haar in dienst zijnde werknemer. De wederpartij blijft ten alle tijden gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen. RGB-LED is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door natuurlijke slijtage en onoordeelkundig en of overmatige gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. De wederpartij vrijwaart RGB-LED voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden, welke deze laatste tegen RGB-LED zouden kunnen instellen op grond van enig handelen of nalaten aan de zijde van RGB-LED of de door RGB-LED aangewezen personen in verband met de uitvoering van welke opdracht dan ook of het voldoen aan enigerlei leveringsplicht ten behoeve van de wederpartij. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen – benodigd voor de uitvoering van de opdracht – ter plaatse van het werk zijn aangevoerd, draagt de wederpartij de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schade, van welke aard ook, die kunnen overkomen aan deze materialen, onderdelen en gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade, molest of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de wederpartij aan te tonen dat één en ander gevolg is van nalatigheid aan de zijde van RGB-LED. De aansprakelijkheid van RGB-LED is ten alle tijden beperkts tot de factuurwaarde (excl. B.T.W.) van de betreffende overeenkomst of deel van de overeenkomst. RGB-LED heeft ten alle tijden het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de wederpartij ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van  RGB-LED maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen c.q. kan beperken.

Artikel 7 Gebreken, klachttermijnen en garanties

Tenzij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald wordt met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, kleur, gewicht, maat soort en emballage, conform de normale handelsgebruiken geleverd en mitsdien als overeengekomen beschouwd. De wederpartij dient de gekochte c.q. te leveren zaken bij aflevering (of zo spoedig mogelijk daarna) te (laten)  onderzoeken, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van RGB-LED dat de zaken ter beschikking staan aan de wederpartij. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, o.a. te weten:

 • Of de juiste zaken zijn geleverd;
 • Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met de bestelling;
 • Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of (indien deze ontbreken) aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 8 werkdagen na aflevering  schriftelijk te melden aan RGB-LED. Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen de 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan RGB-LED. De in handel – meer speciaal in de onderhavige sector – gebruikelijke of gericht onvermijdbare afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit, kleur, gewicht, maat, soort of emballage kunnen nimmer gereclameerd worden. De wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien zij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en indien zij op juiste wijze en binnen de daarvoor bestemde periode heeft gereclameerd doch zij RGB-LED niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden en condities is bepaald, staat RGB-LED in zowel voor deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor door haar geleverde en gebruikte materiaal en/of geleverde diensten, doch uitsluitend in dier voege dat alle gebreken aan de geleverde goederen, waarvan de wederpartij bewijst dat zij binnen de overeengekomen termijn zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolgd van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, door RGB-LED kosteloos zullen worden hersteld. Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent zullen door RGB-LED geleverde goederen, of diensten, waaraan gebreken kleven, kosteloos hersteld, vervangen c.q. opnieuw verricht worden wanneer het gebrek zich heeft voorgedaan binnen 30 dagen na aflevering van het goed, voltooien van de verrichte diensten, of,  wanneer goederen door   RGB-LED in bedrijf dienen te worden gesteld, na bedrijfsvaardige opstelling daarvan. De garantieverplichting van RGB-LED vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten, of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of anders dan door RGB-LED op, naar haar oordeel, onoordeelkundige wijze is gehandeld of onderhouden, of indien RGB-LED tijdig te kennen heeft gegeven zich niet te kunnen verenigen met een door de wederpartij voorgeschreven keuze van materiaal en/of werkwijze, of indien door anderen dan RGB-LED of diens personeel werkzaamheden zijn verricht, of indien de gebreken het gevolg zijn van ondeugdelijkheden van materialen of onderdelen die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld. Indien RGB-LED ter voldoening aan het garantieverplichting nieuwe onderdelen of diensten levert, zullen op deze onderdelen of diensten alle bepalingen van deze voorwaarden en condities van toepassing zijn. Verder dan tot gratis levering van het nieuwe onderdeel ter vervanging van het defecte, gaat deze garantie jegens de wederpartij niet. Eventuele wettelijke heffingen op het gratis te verschaffen onderdeel, zoals bijvoorbeeld invoerrechten en omzetbelastingen, dienen steeds door de wederpartij te worden betaald. Arbeidsloon en eventuele reis- en verblijfkosten met betrekking tot reparatie zijn ten alle tijden voor rekening van de wederpartij. Op reparaties wordt nimmer garantie verstrekt. Niet nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet-nakoming door de wederpartij van een van zijn verplichtingen ontheft RGB-LED van haar verplichtingen, bedoeld in dit artikel, alsmede van alle ander verplichtingen. Voldoening aan haar garantieverplichting door RGB-LED geldt als enige en algehele schadevergoeding. De wederpartij is tot een andere vordering dan tot schadevergoeding, welke ook, waaronder een vordering tot ontbinding der overeenkomst, niet gerechtigd.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. De door RGB-LED geleverde zaken blijven eigendom van RGB-LED totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met RGB-LED gesloten overeenkomsten, hieronder mede begrepen de vorderingen uit  overeenkomsten waarbij naast de levering van zaken tevens het verrichten van bepaalde werkzaamheden zijn    bedongen, is nagekomen:

De tegenprestatie(s) met betrekking to geleverde of te leveren za(a)k(en) zelf,

De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door RGB-LED verrichte of te verrichten diensten, eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) overeenkomst(en) of een gedeelte daarvan.

2. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen, is RGB-LED gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te  verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door haar verschuldigde per dag, onverminderd het recht van RGB-LED op vergoeding van verlies of schade. De wederpartij is niet gerechtigd op de zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendoms voorbehoud rust een pandrecht of een bezitloos pandrecht dan wel enig ander recht te vestigen. Indien derden recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen vestigen, is de wederpartij verplicht RGB-LED zo snel als redelijkerwijs  verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

Artikel 9 Betaling

Tenzij anders overeengekomen (op de bestelbon of offerte) dient betaling steeds CONTANT aan RGB-LED te geschieden zonder enige korting of beroep op schuldvergelijking. Indien anders is overeengekomen, moet betaling plaats hebben op de rekening van RGB-LED. De wederpartij zal zich jegens RGB-LED nimmer op compensatie kunnen beroepen. Evenmin kan de wederpartij betaling weigeren of opschorten met beroep op te late of ondeugdelijke prestatie. Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen tijd betaalt, is zij door dat enkele feit in verzuim, zonder dat enige nadere ingebrekestelling zijdens  RGB-LED nodig, en is zij wegens te late betaling vanaf de vervaldag een rente verschuldigd, gelijk aan de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met drie procentpunten en afgerond naar het hogere halve procentpunt.

Wanneer de factuur in hoofdsom en rente niet betaald worden binnen de 14 dagen na verzending van een aangetekende       aanmaningsbrief, wordt de schuld verhoogd met een bijkomende schadevergoeding, conventioneel vastgesteld op 10 % van het op de vervaldag verschuldigde bedrag met een minimum van €125. Onkosten van retourwissels of kwitanties, protesten, gerechtelijke incassering of andere kosten wegens niet tijdige betaling komen ten laste van de wederpartij, waarbij ten deze de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de totale bruto factuurwaarde met een minimum van €125. Bovengenoemde kosten zijn geheel en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbaar. Indien de wederpartij met de betaling van een vordering jegens RGB-LED  in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl, indien anders was overeengekomen, over de verdere levering contante betaling kan worden geëist. Mocht RGB-LED voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent verminderde kredietwaardigheid van de wederpartij dan heeft RGB-LED het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de wederpartij zekerheid is gesteld door de juiste betaling van de overeengekomen prijs, ongeacht of dit contant zou geschieden dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld.

Artikel 10 Retourzending

Tenzij anders is overeengekomen, worden geleverde en geaccepteerde goederen niet teruggenomen.

Artikel 11 Overmacht, ontbinding en opschorting

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan RGB-LED zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk    bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van RGB-LED; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van RGB-LED; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de  overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan RGB-LED afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. RGB-LED heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat RGB-LED haar verbintenis had moeten nakomen. In geval van overmacht is zowel RGB-LED alsmede de wederpartij gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de  overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden indien de overmacht situatie langer dan 3 maanden duurt. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort ten gevolge van overmacht, is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de  opschorting plaats heeft, verplicht binnen de in het derde lid genoemde termijn te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Zowel in geval van ontbinding als in dat van opschorting ten gevolge van overmacht, is RGB-LED  gerechtigd terstond betaling te verlangen voor de reeds geleverde goederen – al of niet verwerkt – en de reeds verrichte werkzaamheden, alsmede voor schade, kosten en interest, een redelijk deel van de door haar gederfde winst daaronder begrepen. In geval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst door RGB-LED ten gevolge van overmacht, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding. Indien de wederpartij niet, niet tijding of niet behoorlijk voldoet aan het verplichtingen welke voor haar uit enige met RGB-LED gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt zij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is RGB-LED gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, elke overeenkomst geheel af ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.   

Artikel 12 Werkzaamheden en overuren

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de werkzaamheden uitgevoerd tijdens de normale daguren en zijn mitsdien de door RGB-LED opgegeven prijzen hierop gebaseerd. De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat de in verband met de uit te voeren werkzaamheden noodzakelijke hulpwerklieden tijdig en kosteloos op de plaats van het werk aanwezig zijn, naast de tijdige en kosteloze ter beschikkingstelling door de wederpartij van noodzakelijke hulpwerktuigen en hulpmaterialen, zoals brandstoffen, gas, water, elektriciteit, perslucht enz. Extra kosten, veroorzaakt door het werken buiten normale werkuren op verzoek van de     opdrachtgever, zullen in rekening worden gebracht volgens de volgende opslagtarieven:

 • 50% van het bruto uurloon voor overuren op werkdagen; (tussen 18.00 & 6.00 uur)
 • 100% van het bruto uurloon voor werkuren op zaterdagen, zondagen.
 • 150% van het bruto uurloon voor werkuren op feestdagen.

Artikel 13 Annulering en Schadeloosstelling

Indien de wederpartij de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is zij gehouden aan RGB-LED alle met het oog op de uitvoering van deze order, redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, opslag e.d.) te vergoeden alles         onverminderd het recht van RGB-LED op vergoeding wegens winstderving alsmede van overige uit de bewuste annulering  voortvloeiende schaden. In geval van annulering is RGB-LED in elke geval gerechtigd forfaitaire schadeloosstelling te eisen van tenminste 25% van de totale factuurwaarde (in geval van maatwerk bedraagt deze schadevergoeding 90%), tenzij de geleden schade en/of nog te lijden schade van welke aard dan ook dit percentage te boven gaat. In dat geval zal schadeloosstelling gelijk zijn aan de totale door RGB-LED geleden schade.

Artikel 14 Meer- en Minderwerk. Extra Kosten

De wederpartij heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijzigingen op te dragen. Slechts meerwerk, dat als zodanig is opgedragen, zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Meerwerk zal RGB-LED schriftelijk worden opgedragen; het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de wederpartij op uitvoering worden   opgedragen; het gemis van een schriftelijke opdracht laar onverlet de aanspreken van de wederpartij op uitvoering respectievelijk van RGB-LED op verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen. RGB-LED heeft het recht kosten welke voor haar door de hierna te noemen oorzaken ontstaan aan de wederpartij in rekening te brengen wanneer:

 • De werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van RGB-LED worden verzwaard of niet normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden.
 • Overheidsvoorschriften welke ten tijde van het afsluiten der overeenkomst van RGB-LED niet bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden.
 • Indien sprake is van minderwerk en zulks een vermindering van het overeengekomen bedrag

Artikel 15 Informatie- en medewerkingspicht wederpartij

De wederpartij zorgt ervoor dat alle gegevens welke RGB-LED redelijkerwijze nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komt van RGB-LED. De aanlevering van voornoemde stukken geschiedt op een door RGB-LED nader te bepalen wijze. Tevens verschaft de wederpartij alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht. RGB-LED heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan. De wederpartij is gehouden om de schade die RGB-LED door deze vertraging lijdt te vergoeden.

Artikel 16 Vertrouwelijke informatie

Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de ander partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.

Artikel 17 Rechten van industriële en intellectuele eigendom

Tenzij anders overeengekomen, behoudt RGB-LED de auteursrechten alsmede alle overige rechten van  intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, apparatuur en offertes (hierna genoemd creaties). Deze zaken blijven exclusieve eigendom van RGB-LED en mogen zonder haar uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond, op om het even welke wijze gewijzigd, geheel of gedeeltelijk nagemaakt of op andere wijze gebruikt worden. De wederpartij is gehouden deze zaken op eerste verzoek van RGB-LED te retourneren op straffe van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €750 per dag. Op elk ogenblik voor de oplevering van de werken mag RGB-LED foto’s of films maken van het gebouw waarin haar creatie werd gerealiseerd. RGB-LED mag deze foto’s of films gebruiken voor publicitaire doeleinden of in een boek of tijdschriftartikel. Wanneer de opdrachtgever of zijn architect meewerken aan een artikel of bijdrage over het gebouw en wanneer daarin het licht of belichtings aspect aan bod komt, zien zij er op toe dat dit artikel of deze bijdrage op een correcte wijze verwijst naar RGB-LED als auteur van deze creatie.

Artikel 18 Monsters, modellen, voorbeelden, adviezen en informatie

Als RGB-LED een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanig heden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

Als RGB-LED een advies of informatie verstrekt dan is deze slechts van algemene aard en vrijblijvend.

Artikel 19 Wijziging van de voorwaarden

RGB-LED is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. RGB-LED zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtrede is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de tegenpartij in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.

Artikel 20 Deelleveringen

Het is RGB-LED toegestaan verkochte c.q. te leveren zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is RGB-LED bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 21 Wijzigingen in de te leveren zaken

RGB-LED is bevoegd zaken te leveren die in geringe mate afwijken van de in de overeenkom omschreven zaken, doch op functioneel gebied daarmee gelijk zijn. Indien RGB-LED van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij heeft deze bevoegdheid gedurende 8 dagen nadat zij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

Artikel 22 Transport

Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor rekening en risico van de wederpartij. Ook indien RGB-LED voor het transport zorg draagt, is de wederpartij aansprakelijk voor alles schade ten gevolge van het vervoer. De wederpartij dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.

Mocht een beroep op in het vorige lid gestelde niet opgaan dan is RGB-LED  nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat zij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van de wederpartij haar vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan de wederpartij cederen.

Artikel 23 Toepasselijke recht en geschillen

Op elke overeenkomst tussen RGB-LED en de wederpartij is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen met RGB-LED zullen uitsluitend worden berecht door de daartoe bevoegde Belgische Rechter van het arrondissement Turnhout en, in voor komend geval, het vredegerecht binnen het rechtsgebied waarvan de maatschappelijke zetel van onze vennootschap zich bevindt.